Without music, life would be a mistake

Vlaanderen heeft unieke plaats in de wereld van festivals met meer dan 280 muziekfestivals, goed voor jaarlijks meer dan 5 miljoen bezoekers en elk jaar worden Vlaamse festivals gekozen als beste festivals in Europa en de wereld.

SAVE THE SUMMER

1 2

Mijlpaalvonnis dwingt Sabam op de knieen

April 17th, 2018

Sinds enige tijd bestaat bij festival- en concertorganisatoren een diepgaand ongenoegen in verband met de inningspolitiek die Sabam hanteert voor auteursrechten. Toen Sabam met ingang van 2017 een tariefwijziging oplegde met verhogingen tot 35% besloot de sector zich te verenigen in haar protest. Bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd een stakingsprocedure ingeleid die de onrechtmatige inningswijze een halt moest toeroepen.

Sabam int de auteursrechten als een percentage op de omzetten uit ticketverkoop. Deze omzetten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen, vooral als gevolg van toegenomen kosten. Aan organisatoren worden steeds strengere maatregelen opgelegd inzake beveiliging en mobiliteit. De festivalsector heeft het bijwonen van concerten opengetrokken naar een totaal belevingspakket, met een stijging van productiekosten tot gevolg. Hiervan kon Sabam al in verregaande mate profiteren. Daarbij kwam nog eens de eenzijdig opgelegde tariefverhoging.
Europese rechtspraak legt evenwel op dat een prijs in verhouding moet staan tot de onderliggende economische prestatie. De inningswijze van Sabam komt er op neer dat auteursrechten worden geïnd op kosten van beveiliging, decor, technische ondersteuning en zo meer. Dit wordt door de rechtbank als een misbruik van machtspositie aanzien. Ook de eenzijdige verhoging zonder economische verantwoording is een misbruik volgens de rechtbank.
Bovendien hanteert Sabam een forfaitaire regeling, die er voor zorgt dat zodra meer dan 2/3 van de gespeelde nummers onder haar repertoire vallen, zij voor de volle 100 % auteursrechten int. Nochtans zijn op heden de technische mogelijkheden voorhanden om het exacte aandeel Sabam-repertoire te bepalen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat dit aandeel correct moet worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, en Sabam geen inkomsten kan halen uit nummers die niet door haar worden beheerd.

Ook de toepassing van een minimumtarief dat er in sommige gevallen toe leidt dat aanzienlijk hogere bedragen worden geïnd zonder enige economische verantwoording beschouwt de rechtbank als een misbruik van machtspositie.

Aan Sabam wordt opgelegd om deze misbruiken stop te zetten.

De sector is opgelucht dat zij nu eindelijk gehoord is in haar verzuchting om de inningen van sabam terug te brengen tot wat zij behoren te zijn, met name inningen van auteursrechten. Het tariefmodel zal in elk geval grondig moeten worden hertekend. De organisatoren van concerten en festivals reiken dan ook de hand naar Sabam om een nieuwe tarief te onderhandelen dat billijk is, en dat een inspiratie kan zijn voor de omliggende landen, waar zich vergelijkbare problemen stellen inzake monopolie en het daarmee verbonden machtsmisbruik.

Lees meer & geef commentaar

Concert- en festivalsector stapt naar rechtbank uit protest tegen eenzijdige tariefverhoging Sabam

May 29th, 2017

Een ongebruikelijke coalitie van concert- en festivalorganisatoren, samen verantwoordelijk voor het grootste deel van de concerten en festivals in ons land, stapt naar de rechtbank en vraagt de rechter om Sabam te dwingen zijn recente prijsstijging voor concerten en festivals in te trekken.

In de loop van 2016 kondigde Sabam éénzijdig nieuwe, verhoogde tarieven aan inzake de inning van auteursrechten, dit zowel voor festivals als voor concerten. Een onderhandelingsronde daarover met de sector was mislukt. Sinds 1 januari 2017 worden de nieuwe tarieven ook toegepast. De eerste concrete afrekeningen wijzen uit dat de nieuwe tarieven neerkomen op een prijsstijging van ongeveer 30%, terwijl de dienstverlening van Sabam ongewijzigd is gebleven.

De sector ziet zich dan ook genoodzaakt om naar de rechtbank van koophandel te stappen, met de vraag om Sabam te dwingen het gebruik van de nieuwe tarieven stop te zetten. Deze blijken immers op velerlei punten onredelijk en in strijd met het wettelijk kader.

De sector heeft de afgelopen maanden intensief overleg gepleegd en is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe tarieven van Sabam neerkomen op het misbruik van een feitelijk monopolie. Geen enkel bedrijf in een gezonde concurrentiepositie kan eenzijdig een prijsstijging van 30% opleggen, zonder daar een sterk verbeterde dienstverlening tegenover te plaatsen. Bovendien dwingt Sabam vanuit zijn monopoliepositie het akkoord van de organisatoren over de nieuwe voorwaarden af. Stemmen zij hier niet mee in, dan wordt de organisatoren zonder meer geweigerd om werken uit het Sabam-repertoire te spelen.

Een vergelijking met de tarifering in de USA, waar wel concurrentie onder auteursrechtenorganisaties speelt, leert dat exact dezelfde shows in België minstens 12 maal meer aan auteursrechten kosten dan ginder het geval is. In de VS zijn er meerdere beheersvennootschappen op de markt actief (ASCAP, BMI, …) en liggen de bij elkaar opgestelde tarieven merkelijk lager dan in elk land van de EU, waar telkens een feitelijk monopolie heerst.

De sector wijst er ook op dat Sabam in zijn jaarverslag van 2014 zelf stelt: “Sabam, … , een kleine vereniging die actief is op een kleine markt, maar wel nog steeds in de top 6 van hoogste inningen per inwoner staat, wereldwijd”. Deze inningen zijn in de loop der jaren inderdaad aanzienlijk toegenomen aangezien zij worden bepaald in functie van ticketontvangsten. Dat ticketontvangsten stijgen heeft evenwel te maken met het feit dat de productiekosten voor festivals en concerten steeds hoger worden, door de toenemende vraag naar comfort van het publiek enerzijds en door de strengere normeringen voor veiligheid e.d. anderzijds. Ook daarop meent Sabam auteursrechten te kunnen innen. De toenemende productiekosten leggen extra druk op de hele sector en de heffing van auteursrechten hierop is niet gerechtvaardigd. Bovendien wordt de tariefstijging van Sabam niet gesteund door een toename van de dienstverlening door Sabam.

De organisatoren van festivals en concerten menen dan ook dat de huidige tarifering niet meer overeenstemt met de economische realiteit. Zij voelen zich hierin gesteund door Europese rechtspraak, die een transparante berekening van auteursrechten vooropstelt in functie van de economische prestaties die daar tegenover staan.

De sector ziet mogelijke alternatieven, zoals bijvoorbeeld een berekening van te betalen auteursrechten per bezoeker en niet langer op basis van ticketontvangsten. Dit zal definitief een einde maken aan de aanhoudende discussies i.v.m. de in aanmerking te nemen kostenposten.

De sector wil ook af van de forfaitaire berekeningen die door Sabam worden gehanteerd. Zo wordt bijvoorbeeld bij het spelen van 66,66% door Sabam beheerd repertoire fictief verondersteld dat het om 100% gaat en dienen op het geheel auteursrechten te worden betaald. Dit stamt uit een tijd toen registratie en identificatie van het gespeelde werk digitaal niet mogelijk waren. Door de technische evoluties kan evenwel tot op de seconde nagerekend worden hoeveel door Sabam beheerd repertoire er gespeeld is. Europese rechtspraak legt dit bovendien ook op.

De stap naar de rechtbank door de Belgische concert- en festivalsector is niet uitzonderlijk. De discussie over de kosten voor het ter beschikking stellen van muziekrepertoire speelt momenteel in meerdere landen in Europa. Recent werd in Spanje een boete van 3,1 miljoen euro opgelegd aan de SGAE. Ook in Duitsland loopt een langdurige discussie tussen de Gema en de concertindustrie.

Lees meer & geef commentaar

De concert- en festivalorganisatoren verenigen zich in protest tegen verhoogde Sabam-tarieven

October 30th, 2016

De belangrijkste organisatoren van concerten, waaronder Live Nation, Greenhouse Talent, GraciaLive, PSE Belgium, AA Productions, maar ook de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen hebben unaniem ‘neen’ gezegd tegen nieuwe, verhoogde tarieven die Sabam vanaf 1 januari 2017 wil invoeren.
Sedert eind 2015 voerde Sabam een onderhandelingsronde met de grote spelers in de concert- en festivalmarkt, om een akkoord te bereiken over nieuwe tarieven. De aanleiding was een studie, waaruit zou blijken dat de tarieven in ons land lager zijn dan die in de omringende landen. Uiteindelijk heeft Sabam in de loop van 2016 nieuwe, verhoogde tarieven voor zowel festivals als voor concerten aangekondigd, en laten weten dat ze vanaf 1 januari van kracht zullen worden.

De sector, mede onder impuls van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, heeft gedurende de zomer intensief overleg gepleegd, en is tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe stap van Sabam onaanvaardbaar is. De concert- en festivalorganisatoren hebben ernstige twijfels bij de bewering van Sabam dat de tarieven in de ons omringende landen hoger liggen, en zijn van oordeel dat Sabam té selectief en onvoldoende kritisch is geweest bij het evalueren van de tarieven. Zo is het tarief van 3% in de UK beduidend lager dan het huidige Belgische tarief, dat aan de basis 8% bedraagt. Bovendien blijkt ook de basis waarop Sabam haar tarieven meent te kunnen heffen voor ernstige betwistingen vatbaar.

De sector wijst er ook op dat Sabam in haar jaarverslag van 2014 zelf stelt : ‘Sabam, … , een kleine vereniging die actief is op een kleine markt, maar wel nog steeds in de top 6 van hoogste inningen per inwoner staat, wereldwijd’. Daartegenover stelt de sector vast dat de productiekosten voor festivals en concerten steeds hoger worden, door de toenemende vraag naar comfort van het publiek enerzijds, en door de strengere normeringen voor veiligheid e.d. anderzijds. Ook daarop meent Sabam auteursrechten te kunnen innen.
De toenemende productiekosten leggen extra druk op de hele sector, en de heffing van auteursrechten hierop is niet gerechtvaardigd.
Bovendien wordt de voorgenomen tariefstijging van Sabam niet gesteund door een toename van de dienstverlening door Sabam.
De organisatoren van festivals en concerten reiken de hand uit naar Sabam om échte onderhandelingen te voeren over een nieuw tarief, waarbij 2 principes voorop staan:
1) een berekening van te betalen auteursrechten geschiedt niet langer op bruto ontvangsten (omzet), maar per bezoeker. Dit zal definitief een einde stellen aan de aanhoudende discussies i.v.m. de in aanmerking te nemen kostenposten. Bovendien komt een dergelijke berekening tegemoet aan Europese rechtspraak, die een transparante berekening in functie van de door Sabam te leveren economische prestaties vooropstelt.
2) Enkel voor het door Sabam beheerde repertoire dient aan Sabam een vergoeding te worden betaald. Momenteel worden forfaitaire, voor de organisatoren nadelige, berekeningen toegepast. Dit stamt uit een tijd toen registratie en identificatie van het gespeelde werk digitaal niet mogelijk was. Door de technische evoluties kan evenwel tot op de seconde nagerekend worden hoeveel door Sabam beheerd repertoire er gespeeld is. Europese rechtspraak legt dit bovendien ook op.
Op advies van de FOD Economie, waaronder Sabam ressorteert, heeft de sector deze zaak aangemeld bij de Mededingingsautoriteit, die momenteel een onderzoek naar machtsmisbruik door Sabam vanuit haar feitelijke monopoliepositie voert.
De discussie over de kosten voor het ter beschikking stellen van muziekrepertoire speelt momenteel in meerdere landen in Europa : in 1989 werd de Sacem (Frankrijk) al eens veroordeeld wegens de hoogte van haar tarieven, en recent werd in Spanje een boete van 3.1 miljoen euro opgelegd aan de SGAE. Ook in Duitland loopt een langdurige discussie tussen de Gema en de concertindustrie.
Opvallend is ook het enorme prijsverschil tussen de VS en Europa : in de VS zijn er meerdere beheersvennootschappen op de markt actief (ASCAP, BMI, …) en liggen de bij elkaar opgestelde tarieven merkelijk lager dan in elk land van de EU, waar telkens een feitelijk monopolie heerst.

Lees meer & geef commentaar

Treffen van festivalorganisatoren

May 25th, 2016

Naar goede gewoonte organiseert FMiV jaarlijks een treffen van de festivalorganisatoren.
Op maandag 6 juni ontmoeten we elkaar om 19u30 in het gouvernementsgebouw van Oost-Vlaanderen te Gent.
Aan de vooravond van de festivalzomer mogen we merken dat de veiligheidsmaatregelen een prominente plaats nemen bij de vragen van organisatoren.
Daarom zullen we die avond Pascal D'Hollander, veiligheidsexpert bij meerdere festivals, aan het woord laten die hier dieper zal op ingaan.
Daarnaast hebben het genoegen ook de heer Johan Moerman te ontvangen, algemeen directeur van Rotterdam Festivals. Hij zal ons inzage geven hoe de diverse festivals in Rotterdam met elkaar samen werken.
Nadien nodigen we jullie graag uit voor een hapje en drankje om verder tussen collega's bij te praten.

Verloop van de avond:
19u30  Ontvangst genodigden
20u      Pascal D’Hollander: veiligheidsmaatregelingen op festivals
20u30  Johan Moerman: Hoe festivals samen werken in Rotterdam
21u      Receptie

Mis deze kans op ontmoeting niet!
Maandag 6 juni – 19u30 – Gouvernementsgebouw Oost – Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via serge@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival). 
Uiterste inschrijvingsdatum is 1 juni 2016.
Deelname is gratis voor FMiV-leden en bedraagt € 10 / persoon voor niet-leden.

Hartelijke festivalgroeten,

Serge Platel 

Lees meer & geef commentaar

Veiligheid op festivals

May 10th, 2016

Zoals in de pers verscheen is het standpunt van de federatie van Muziekfestivals omtrent de strengere veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen de volgende:

Veiligheid van festivalgangers, van artiesten en hun crew, van medewerkers en buurtbewoners is altijd de allerhoogste prioriteit van de festivals.
Dit is niet anders nu maar toch worden alle organisatoren extra aangespoord om te onderzoeken of bijkomende veiligheidsmaatregelen op hun festival nodig zijn. Om de organisatoren hierin bij te staan heeft FMiV een lijst opgemaakt met diverse veiligheidstips.

Daarnaast wordt ook een infomoment voor vrijwilligers in bewakingsopdrachten voorzien. Zo zullen er duidelijke richtlijnen opgesteld worden met betrekking tot zaken die wel en niet toegelaten worden op de verschillende festivals. De betrachting is rugzakken en tassen wel toe te laten, maar slechts na strenge controle.

Belangrijk blijft voor alle festivalorganisatoren dat er verder met alle overheden wordt onderzocht hoe werkbare maatregelen in te voeren die de veiligheid van het festival verbeteren. Elk festival kan dan de komende tijd communiceren naar festivalgangers, medewerkers en andere belanghebbenden over te volgen richtlijnen en maatregelen.

Festivals zijn een feest. Ook deze en de volgende zomers.

Lees meer & geef commentaar

Wint u dit jaar de Groenevent Award?

May 20th, 2015

Het festivalseizoen is gestart. Ook sport- en cultuurevenementen gaan onverminderd door. U als organisator zet weer uw beste beentje voor om er een geslaagde editie van te maken. Met de Groeneventscan en de Groenevent Award ondersteunt de OVAM u om uw festival, sport- of cultuurevenement te verduurzamen. U kan er een award en een mooie geldprijs tot 6000 euro mee winnen. Elk openbaar evenement dat minimum 500 bezoekers op één dag heeft maakt kans om te winnen.

Meedoen is simpel: doe de scan.

Op www.groeneventscan.be kan u zich registreren en zich kandidaat stellen voor de award. Wist u trouwens dat u met deze gratis online tool uw evenement volledig doorlicht op vlak van duurzaamheid? 

Op www.groenevent.be raadpleegt u het wedstrijdreglement en vindt u massa's nuttige tips.

We hopen dat u deelneemt en dat u een mooi resultaat behaalt. Met uw vragen kan u bij ons terecht via groenevent@ovam.be

Dit jaar werkt de Groene Vent weer samen met Humo. Festivalbezoekers krijgen de kans om het meest duurzame evenement te verkiezen. De winnaar krijgt de Humo publieksprijs en een volle Humopagina mediaruimte om de affiche van 2016 aan te kondigen. Humo lanceert bovendien vóór elk belangrijk festivalweekend een bericht om mensen aan te zetten mee te twitteren over duurzaamheid op festivals.

 

De Groenevent awards worden uitgereikt op 23 oktober 2015.

Lees meer & geef commentaar

Treffen van de festivalorganisatoren op 16 maart

March 13th, 2015

Infosessie FOD Financiën 
Op maandag 16 maart organiseren we een algemene infosessie plaats voor festivalorganisatoren, in samenwerking met de FOD Financiën.
Hier krijg je algemene en specifieke informatie over de aandachtspunten en prioriteiten die je als festivalorganisator aan de dag moet leggen bij je administratie. Denk aan vrijwilligerswerking, BTW-regelgeving, bedrijfsvoorheffing artiesten, fiscale regels, enz. We spelen in op de concrete vragen die we tijdens de afgelopen maanden van de festivalorganisatoren ontvingen:

BTW en Festivals:
– Er is nood aan algemene informatie over BTW-regelgeving voor de festivals.
– Hoe gaan we te werk bij gratis festivals? En hoe bij betalende festivals?
– Onderscheid catering / artiestengages, …
– Wat kan afgetrokken of ingebracht worden en wat niet?
– Wat met de discussie over aftrek van BTW wat betreft installatie tegenover drankenverkoop.

Tewerkstelling bij festivals:
– Wat zijn de algemene regels en in het bijzonder voor vrijwilligers?
– Wat zijn de gevolgen van een vrijwilligersvergoedingen bij werklozen?

Fiscale regelgeving:
– Wanneer moet een vzw vennootschapsbelasting betalen?
– Wat zijn de mogelijkheden met vrijwilligerswerking indien dit opgelegd wordt?
– Wat met de bedrijfsvoorheffing op artiesten?
– Bij welke gages (productie/artistiek) is dit nog van toepassing?

Zorg dat je deze unieke sessie niet mist!
Maandag 16 maart – 14u30 – Flagey-gebouw, Heilig-Kruisplein, 1050 te Elsene.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via info@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival).
Uiterste inschrijvingsdatum is 6 maart 2015.
Deelname is gratis.

 

Treffen van festivalorganisatoren met Vlaams Minister van Cultuur, Sven Gatz

Naar goede gewoonte organiseert FMiV jaarlijks een treffen van de festivalorganisatoren. Op maandag 16 maart ontmoeten we elkaar om 19u30 in het Flagey-gebouw te Elsene.

Dit jaar verwelkomen we ook een bijzondere gast: Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel grijpt deze kans aan om zijn beleid en visie op de Vlaamse festivals toe te lichten. Er volgt ook een actieve vraag- en antwoordsessie met de festivalorganisatoren. Stuur je vragen of insteek alvast door naar serge@fmiv.be, we nemen deze graag mee in het gesprek.

Nadien nodigen we alle aanwezigen uit om deel te nemen aan een feestelijke receptie, dat het sfeervolle decor vormt voor een avond netwerken, frisse ontmoetingen en prikkeling voor nieuwe ideeën.

Mis ook deze kans op ontmoeting niet!
Maandag 16 maart – 19u30 – Flagey-gebouw, Heilig-Kruisplein, 1050 te Elsene.
Inschrijven is noodzakelijk en kan via serge@fmiv.be (met vermelding van uw naam en festival). 


Uiterste inschrijvingsdatum is 6 maart 2015.


Deelname is gratis voor FMiV-leden en bedraagt € 10 / persoon voor niet-leden.

Lees meer & geef commentaar

Allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

January 4th, 2015

In naam van onze voorzitter en leden van de raad van bestuur is het mij een waar genoegen u het allerbeste toe te wensen voor  2015.


We hopen natuurlijk op terug een spetterende festivalzomer.  FMiV werkt alvast verder om dit mede mogelijk te maken. Zo worden ondertussen dossiers bij de federale overheden rond vrijwilligers, alcoholcontroles op festivals, BTW en andere besproken in de hoop snel werkbare resultaten te kunnen blijven voorleggen aan jullie. 


Noteer alvast 16 maart in julie agenda. Niet alleen zal er een info-moment worden georganiseerd met de federale overheid omtrent maatregelen die belangrijk zijn voor festivals inzake fiscus, btw, bedrijfsvoorheffing, rsz, …. Op het einde van de dag zal ook de Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn visie rond festivals in Vlaanderen toelichten.
Dit zal gepaard gaan met onze jaarlijkse algemene vergadering waar medewerkers van de ledenfestivals van harte welkom zijn.Binnenkort kunnen zij onze uitnodiging verwachten.

Lees meer & geef commentaar